Công văn 74440/CT-TTHT ngày 11/08/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: