Công văn 70283/CT-TTHT ngày 29/07/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: