Công văn 2671/TCT-CS ngày 29/06/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo kỹ năng

Tải về tại đây: