Công văn 2580/TCT-CS ngày 23/06/2020

Quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ

Tải về tại đây: