Công văn 34309/CT-TTHT ngày 12/05/2020

Hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Tải về tại đây: