Thông tư 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Tải về tại đây: