Công văn 1304/TCT-CS ngày 27/03/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: