Công văn 11/CT-TTHT ngày 02/01/2020

Lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: