Công văn 9936/CT-TTHT ngày 06/03/2020

Chính sách thuế đối với nhà thầu phụ trong nước

Tải về tại đây: