Công văn 15629/CT-TTHT ngày 27/12/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: