Công văn 999/CT-TTHT ngày 09/01/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: