Công văn 997/CT-TTHT ngày 09/01/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: