Công văn 98600/CT-TTHT ngày 31/12/2019

Miễn CK của người ĐDPL và miễn đóng dấu trên HĐĐT chuyển đổi sang HĐ giấy, CKĐT trên VB thỏa thuận khi có sai sót khi lập HĐĐT

Tải về tại đây: