Công văn 324/TCT-CS ngày 21/01/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: