Công văn 3207/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: