Công văn 93844/CT-TTHT ngày 16/12/2019

Thuế suất giá trị gia tăng của phần mềm và dịch vụ phần mềm

Tải về tại đây: