Công văn 92129/CT-TTHT ngày 10/12/2019

Trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết

Tải về tại đây: