Công văn 91779/CT-TTHT ngày 09/12/2019

Tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: