Công văn 84144/CT-TTHT ngày 07/11/2019

Chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty

Tải về tại đây: