Công văn 3402/TCT-HTQT ngày 27/08/2019

Hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

Tải về tại đây: