Công văn 1974/TCT-PC ngày 17/05/2019

Điều kiện để được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tải về tại đây: