Công văn 12362/CT-TTHT ngày 28/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: