Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Tải về tại đây: