Công văn 85/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2021

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục

Tải về tại đây: