Công văn 6943/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2020

Xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho

Tải về tại đây: