Công văn 6641/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2020

Chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan

Tải về tại đây: