Công văn 6410/TCHQ-TXNK ngày 01/10/2020

Xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: