Công văn 6389/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2020

Ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Tải về tại đây: