Công văn 6339/TCHQ-GSQL ngày 28/09/2020

Xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn

Tải về tại đây: