Công văn 6304/TCHQ-TXNK ngày 25/09/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với máy phân loại màu chè

Tải về tại đây: