Công văn 6130/TCHQ-TXNK ngày 18/09/2020

Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: