Công văn 5864/TCHQ-TXNK ngày 04/09/2020

Quyết định truy thu thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại

Tải về tại đây: