Công văn 5736/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2020

Nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19

Tải về tại đây: