Quyết định 1589/QĐ-TCHQ ngày 16/06/2020

Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021

Tải về tại đây: