Thông tư 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo tại NĐ 46/2020/NĐ-CP

Tải về tại đây: