Quyết định 446/QĐ-BTC ngày 31/03/2020

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC

Tải về tại đây: