Hợp nhất Thông tư 21/VBHN-BTC ngày 23/04/2020

Hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: