Công văn 3232/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2020

Xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bị cháy

Tải về tại đây: