Công văn 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/05/2020

Địa điểm đăng ký tờ khai

Tải về tại đây: