Công văn 2780/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2020

Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa

Tải về tại đây: