Công văn 2133/TCHQ-XNK ngày 31/03/2020

Thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: