Công văn 1696/TCHQ-GSQL ngày 18/03/2020

Thủ tục hành lý của khách nhập cảnh

Tải về tại đây: