Quyết định 2638/QĐ-BTC ngày 12/12/2019

Thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Tải về tại đây: