Công văn 6876/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2019

Thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài

Tải về tại đây: