Công văn 6538/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2019

Phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay

Tải về tại đây: