Thông tư 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020

Sửa đổi Điều 5 TT 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ được liệu được thanh toán BHYT

Tải về tại đây: