Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH ngày 01/10/2020

Trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về tại đây: