Kế hoạch 1823/KH-BHXH ngày 09/06/2020

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt từ năm 2020 đến năm 2025

Tải về tại đây: