Bộ Tài chính công bố kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại DN

Trong năm nay, Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại DN đối với 6 cơ quan đại diện chủ sở hữu là Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Trị.


Cụ thể, đối với Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính giám sát trực tiếp 5 DN là Công ty TNHH MTV cao su, Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV điện cơ hóa chất 15, Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng. Đối với Bộ Giao thông vận tải, ngay trong quý II thực hiện giám sát gián tiếp, trong đó tập trung vào nội dung đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 5 DN là Tổng công ty đảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; Tổng công ty quản lý bay Việt Nam; Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải và Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải.  

Trong khi đó, tại Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính giám sát gián tiếp trong quý II/2020, tập trung vào hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thực hiện giám sát trực tiếp trong quý II/2020.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, đối với những cơ quan chủ sở hữu đến thời điểm ngày 19/2/2020 chưa gửi báo cáo tình hình đầu tư và kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020) sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát. Bộ Tài chính sẽ không lập kế hoạch cũng như không thực hiện giám sát.

Về phương thức giám sát, đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2019 của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp.

Về tổ chức thực hiện, các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát theo kế hoạch đã đề xuất, hoàn thiện và gửi báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN trong năm 2019 về Bộ Tài chính trước 31/5/2020.


Nguồn: TCT Online