Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Tải về tại đây: